Rekuperácie pre zdravé a úsporné bývanie.

DEFINELO, s.r.o.,

so sídlom Južná trieda 1595/74, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 51 451 077, kontaktné údaje: info@definelo.sk, tel: 0948 933 609

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je podnikateľ: spoločnosť DEFINELO, s.r.o., so sídlom Južná trieda 1595/74, 040 01 Košice – mestská časť Juh, IČO: 51 451 077, IČ DPH: SK2120716543, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 43470/V (ďalej len “predávajúci“) a kupujúceho, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho www.definelo.sk.

Identifikačné a kontaktné údaje predávajúceho:

DEFINELO, s.r.o., so sídlom Južná trieda 1595/74, 040 01 Košice – mestská časť Juh, IČO: 51 451 077, IČ DPH: SK2120716543, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 43470/V, kontaktné údaje: info@definelo.sk, tel: 0948 933 609, Korešpondenčná adresa: Južná trieda 1595/74, 040 01 Košice – mestská časť Juh, Adresa pre uplatnenie reklamácií: Južná trieda 1595/74, 040 01 Košice – mestská časť Juh, Adresa pre doručenie reklamovaného tovaru: Južná trieda 1595/74, 040 01 Košice – mestská časť Juh

Bankové spojenie pre bezhotovostné platby predajúcemu:

Majiteľ účtu: DEFINELO, s.r.o., názov banky: Tatra banka, a.s., IBAN: SK2011000000002948053632, BIC (SWIFT): TATRSKBX

Všetky platobné operácie sa budú uskutočňovať cez platobnú bránu GoPay v súlade s ustanoveniami týchto obchodných podmienok predávajúceho.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55 fax č. 055/622 46 95.

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu vyjadruje svoj súhlas s tým, aby sa týmito obchodnými podmienkami spravovala kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len “kúpna zmluva“), ako aj vzťah vzniknutý pri alebo v súvislosti s uzatváraním takejto kúpnej zmluvy, alebo pri reklamácii tovaru predávaného predávajúcim (ďalej len “tovar“).
 2. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Ak si predávajúci a kupujúci v samostatnej písomnej kúpnej zmluve dohodnú iné podmienky ako sú podmienky stanovené týmito obchodnými podmienkami, tak ustanovenia takejto samostatnej písomnej kúpnej zmluvy majú prednosť pred týmito obchodnými podmienkami.
 3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že ak záväzkový vzťah založený medzi nimi uzatvorením kúpnej zmluvy alebo vzniknutý medzi nimi v súvislosti s uzatváraním kúpnej zmluvy obsahuje cudzí prvok (napr. kupujúci je občanom iného štátu ako Slovenskej republiky), tak sa takýto vzťah spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Predávajúci a kupujúci sa pre takýto prípad dohodli na tom, že na prerokovanie a rozhodnutie prípadných sporov vzniknutých medzi nimi v súvislosti so záväzkovým vzťahom založeným medzi nimi uzatvorením kúpnej zmluvy alebo v súvislosti so záväzkovým vzťahom vzniknutým medzi nimi v súvislosti s uzatváraním kúpnej zmluvy, ak takýto vzťah obsahuje cudzí prvok, sú príslušné vecne a miestne príslušné súdy Slovenskej republiky.
 4. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v súlade s ustanovením § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými právnymi predpismi, a to najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tieto obchodné podmienky sa okrem ustanovení článku VI. a článku VII vzťahujú aj na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Ak kupujúci uvedie vo svojej objednávke IČO, má sa za to, že nie je spotrebiteľom a pri uzatváraní kúpnej zmluvy s predávajúcim nekoná ako spotrebiteľ.

 

Článok II.

Uzatváranie samotných kúpnych zmlúv

 

 1. Kupujúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy postupuje tak, že v elektronickom obchode na internetovej stránke predávajúceho si vyberie tovar, ktorý má záujem kúpiť a takýto tovar si zakliknutím tlačítka „Vložiť do košíka“ vloží do „Nákupného košíka“. Následne sa kupujúci výberom príslušného tlačidla rozhodne či bude pokračovať v nákupe alebo prejde do „Nákupného košíka“. Po ukončení výberu tovaru/tovarov prejde kupujúci do „Nákupného košíka“ kde má možnosť skontrolovať, potvrdiť, zmeniť, alebo zrušiť objednávaný tovar a jeho množstvo. V Nákupnom košíku sú obsiahnuté najmä informácie o druhu, základnom popise, množstve, a cene objednaného tovaru.
 2. Po potvrdení obsahu „Nákupného košíka“ stlačením ikonky „Objednať“ prejde kupujúci na stránku zadania identifikačných, kontaktných a fakturačných údajov kupujúceho, zadania spôsobu a ceny doručenia (resp. prevzatia) tovaru a zadania spôsobu platby. Na tejto stránke je kupujúci povinný uviesť resp. vybrať alebo potvrdiť najmä meno a priezvisko kupujúceho, poštovú a fakturačnú adresu kupujúceho, telefónne číslo kupujúceho, e-mailovú adresu kupujúceho, v prípade právnických osôb IČO, IČ DPH kupujúceho, spôsob úhrady, spôsob prevzatia/doručenia tovaru. Kupujúci je povinný na stránke predávajúceho uvádzať vždy úplné, pravdivé a správne údaje. Kupujúci je povinný vyplniť všetky stránkou požadované údaje.
 3. Po zadaní spôsobu doručenia (resp. prevzatia) tovaru a zadania spôsobu platby za tovar sa kupujúcemu zobrazí celková cena objednávky vrátene ceny dopravy/doručenia. Na úspešné vytvorenie a odoslanie objednávky predávajúcemu sa vyžaduje, aby kupujúci „zaškrtol“ políčko „Súhlasím s obchodnými podmienkami“, a potom klikol na ikonku „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Kupujúci je povinný odkontrolovať správnosť zadaných a vybraných dát a údajov v procese objednávania tovaru pred ich definitívnym odoslaním predávajúcemu. Pred kliknutím na ikonku „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“ má kupujúci možnosť obsah objednávky skontrolovať a objednávku zrušiť alebo zmeniť. Kupujúci sa pred kliknutím na ikonku „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“ môže vždy vrátiť na predchádzajúci krok vytvárania objednávky a to stlačením ikonky „Späť do košíka“.
 4. Objednávka zaslaná predávajúcemu je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok podľa týchto obchodných podmienok predávajúceho. Objednávka je určená pre predávajúceho na prijatie predávajúcim v lehote 15 dní od jej doručenia predávajúcemu.
 5. Predávajúci je povinný potvrdiť kupujúcemu doručenie objednávky bezodkladne po jej doručení predávajúcemu. Takéto potvrdenie doručenia objednávky nie je potvrdením o záväznej akceptácii objednávky podľa bodu 10. týchto obchodných podmienok a jeho prijatím kupujúcim sa kúpna zmluva ešte nepovažuje za uzatvorenú. Potvrdenie podľa tohto bodu má len informatívny charakter za účelom potvrdenia prijatia objednávky predávajúcim, obsahom potvrdenia budú identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho, druh, množstvo a cena objednaného tovaru, zvolený spôsob, cena a miesto doručenia tovaru, zvolený spôsob platby za tovar, ako aj celková cena tovaru spolu s cenou dopravy.
 6. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká až záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim, ktoré predávajúci uskutoční zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu kupujúceho, pričom takáto správa bude označená ako „Potvrdenie o záväznej akceptácii objednávky“. V predmete tejto e-mailovej správy budú uvedené identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho, druh, množstvo a cena objednaného tovaru, zvolený spôsob, cena a miesto doručenia tovaru, predpokladaný termín dodania tovaru, zvolený spôsob platby za tovar, ako aj celková cena tovaru spolu s cenou dopravy. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky aj ďalšie informácie súvisiace s jeho objednávkou.
 7. Pred záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim, je predávajúci (v závislosti na charaktere objednávky a objednaného tovaru) podľa vlastného uváženia oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky, resp. kupujúceho v súvislosti s vybavovaním objednávky kontaktovať (napr. telefonicky alebo e-mailom).
 8. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho je zoznamom bežne predávajúcim dodávaného tovaru, avšak predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých tovarov podľa zoznamu tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Informácie o dostupnosti tovaru na stránke predávajúceho majú informatívny charakter a tieto sú vždy závislé od konkrétneho výrobcu a dodávateľa daného druhu tovaru.
 9. Predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho odmietnuť a objednaný tovar kupujúcemu nedodať, ak kupujúci uviedol pri vytváraní objednávky nesprávne alebo zavádzajúce údaje alebo ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode predávajúceho, ak sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. Predávajúci je oprávnený objednávku odmietnuť a objednaný tovar kupujúcemu nedodať aj ak kupujúci v minulosti porušil podmienky inej kúpnej zmluvy s predávajúcim. O odmietnutí objednávky bude kupujúci informovaný osobitným e-mailom. Ak kupujúci pred odmietnutím objednávky uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, tak predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť kupujúcemu v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
 10. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba do dvadsiatich štyroch hodín od vystavenia objednávky a v prípade, že tovar ešte nebol vyexpedovaný. Objednávku je možné stornovať písomnou formou (zaslaním e-mailovej). Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu elektronickou formou (e-mailom). V tomto prípade storna objednávky, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak. Ustanoveniami tohto bodu nie sú dotknuté práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa článku VI týchto Obchodných podmienok.
 11. Údaje vo faktúre za dodanie tovaru nemožno meniť po tom, ako bola cena tovaru zaplatená alebo po tom, ako tovar kupujúci prevzal. Uzavretú kúpnu zmluvu predávajúci archivuje v elektronickej forme po dobu šiestich rokov a kupujúcemu je prístupná na požiadanie.

 

Článok III.

Platobné podmienky

 

 1. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode predávajúceho sú uvádzané v mene Euro (EUR) a sú uvádzané vrátane príslušnej sadzby DPH.
 2. Kupujúci je povinný zaplatiť za objednaný tovar cenu podľa akceptovanej objednávky. Spolu s cenou tovaru je kupujúci povinný zaplatiť aj cenu za dodanie tovaru všetko podľa akceptovanej objednávky. Pred konečným odoslaním objednávky je kupujúci oboznámený s celkovou cenou tovaru vrátane príslušnej sadzby DPH a všetkými ďalšími poplatkami súvisiacimi s dodaním tovaru kupujúcemu. V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté prípadné poplatky banky kupujúceho za vykonanie úhrady kúpnej ceny ani náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu kupujúcim. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť kupujúci na vlastné naklady.
 3. Kúpnu cenu za tovar a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru a platbou za tovar podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu v závislosti od zvoleného spôsobu dopravy resp. prevzatia nasledujúcimi spôsobmi:
 4. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v akceptovanej objednávke (bez poplatku);
 5. v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Južná trieda 1595/74, 040 01 Košice – mestská časť Juh, Slovenská republika (bez poplatku);
 6. bezhotovostným prevodom prostredníctvom platobnej brány GoPay na účet predávajúceho IBAN: SK2011000000002948053632, BIC (SWIFT): TATRSKBX (bez poplatku, kupujúci ale platí prípadné poplatky svojej banky);
 7. bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány GoPay a to prostredníctvom platobnej karty počas procesu uskutočňovania objednávky resp. bezprostredne po odoslaní objednávky, (bez poplatku, kupujúci ale platí prípadné poplatky svojej banky).

V prípadoch platby v hotovosti je kúpna cena splatná najneskôr pri prevzatí tovaru kupujúcim. V prípade bezhotovostnej platby prevodom z účtu je kúpna cena splatná najneskôr do 3 dní od zaslania predfaktúry na e-mailovú adresu kupujúceho. V prípade bezhotovostnej platby prevodom z účtu je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru vrátane ceny dodania spolu s uvedením variabilného symbolu platby podľa zaslanej predfaktúry. V prípade bezhotovostnej platby prevodom z účtu sa kúpna cena považuje za zaplatenú až pripísaním príslušnej sumy v prospech účtu predávajúceho.

 1. Ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu včas, kúpna zmluva zaniká.

 

Článok IV.

Dodanie tovaru predávajúcim kupujúcemu

 

 1. Predávajúci dodáva tovar výlučne na územie krajín ktoré je možné vybrať zo zoznamu krajín doručenia v procese vytvárania objednávky.
 2. Spôsob dodania resp. prevzatia tovaru si zvolí kupujúci v procese zostavovania objednávky tovaru. Tovar si môže kupujúci prevziať osobne bezplatne na adrese: Južná trieda 1595/74, 040 01 Košice – mestská časť Juh, Slovenská republika a to v pracovných dňoch Pondelok až Piatok v čase od 8:00 hod – 15:00 hod, avšak výlučne po tom, ako mu predávajúci oznámil, že tovar je pripravený na prevzatie kupujúcim. Kupujúci si v procese vytvárania objednávky môže zvoliť spôsob doručenia tovaru na jeho adresu prostredníctvom vybranej kuriérskej spoločnosti. Cena dopravy bude uvedená pri vytváraní príslušnej objednávky a táto je určená dopravcom. Pri doručovaní tovaru kupujúcemu, bude kuriér kupujúceho pred doručením telefonicky informovať o čase doručenia.
 3. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu na miesto určené v Potvrdení o záväznej akceptácii objednávky a v lehote najneskôr do tridsiatich dní od Potvrdenia o záväznej akceptácii objednávky. Tovar, ktorý sa nachádza na sklade predávajúceho je zvyčajne dodávaný v lehote od 2 do 7 pracovných dní; v prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať. O termíne dodania bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom.
 4. Kupujúci je povinný dodaný tovar prevziať aj pred uplynutím lehoty podľa bodu 22. týchto obchodných podmienok a prevzatie tovaru písomne potvrdiť. Ak kupujúci dodaný tovar neprevezme, alebo jeho prevzatie odmietne potvrdiť, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy okamžite odstúpiť. V takomto prípade znáša kupujúci prípadné škody alebo iné náklady ktoré tým predávajúcemu preukázateľne vznikli.
 5. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 6. Pri prevzatí tovaru od prepravcu alebo doručovateľskej služby je kupujúci povinný ihneď skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek poškodení obalu oznámiť túto skutočnosť bezodkladne prepravcovi a ešte za prítomnosti prepravcu prezrieť tovar a v prípade zistenia poškodenia tovaru alebo iných vád tovaru vyhotoviť o tom písomný doklad a nechať ho podpísať zástupcovi prepravcu alebo doručovateľskej služby. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky tovaru nemusí kupujúci zásielku od prepravcu alebo doručovateľskej služby prevziať, avšak o tomto musí byť bezodkladne spísaný písomný záznam a tento musí podpísať kupujúci ako aj zástupca prepravcu alebo doručovateľskej služby.
 7. Podpisom dodacieho listu bez uvedenia výhrad kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky tovaru nemôže byť braný ohľad.
 8. Predávajúci je oprávnený overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverenej k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru, a to v prípadoch, kedy bola kúpna cena tovaru kupujúcim zaplatená vopred kartou alebo bezhotovostným bankovým prevodom prostredníctvom platobnej brány GoPay.

 

Článok V.

Prechod vlastníckeho práva k tovaru

Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare

 

 1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar, nikdy nie však skôr ako prevzatím tovaru kupujúcim.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho resp. od dopravcu alebo, ak tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci sa dostane do omeškania s prevzatím tovaru.

Článok VI.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

 1. Kupujúci ktorý je spotrebiteľom má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“), a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom keď kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete všetky časti objednaného tovaru, keď sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom keď kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, keď sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom keď kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus tovaru alebo ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom keď kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar.
 3. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 4. Kupujúci však nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený alebo pri predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
 5. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) zaslaným na niektorú z kontaktných adries predávajúceho, ktoré sú uvedené v úvode týchto obchodných podmienok pri identifikácii predávajúceho. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy vyplnením a zaslaním formulára alebo správy na e-mailovú adresu predávajúceho, predávajúci kupujúcemu prijatie odstúpenia bezodkladne potvrdí e-mailovou správou. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcemu pred tým, ako lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie.
 6. Kupujúci je povinný prevzatý tovar zabalený v originálnom obale a spolu so všetkou príslušnou dokumentáciu prevzatou spolu s tovarom (certifikáty, návody na použitie, doklady o kúpe, faktúra a podobne) doručiť alebo zaslať na nasledovnú adresu predávajúceho: Južná trieda 1595/74, 040 01 Košice – mestská časť Juh, Slovenská republika najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar v súlade s týmto bodom doručí alebo odošle na predávajúcim určenú adresu pred uplynutím 14-dňovej lehoty podľa predchádzajúcej vety. Predávajúci odporúča prepravu tovaru poistiť. Predávajúci nepreberá zásielky na dobierku. V takomto prípade priame náklady na vrátenie tovaru znáša v celom rozsahu kupujúci.
 7. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy v zmysle tohto Článku VI. týchto obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a/alebo je poškodený a/alebo neúplný, a/alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru.
 8. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu zakúpeného tovaru, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bolo predávajúcemu doručené oznámenie kupujúcemu o odstúpení od kúpnej zmluvy a zakúpený tovar mu bol doručený späť v súlade s ustanoveniami týchto obchodných podmienok. Predmetnú úhradu je predávajúci povinný uskutočniť rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe za tovar. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby kupujúcemu, avšak v súvislosti s takýmto iným spôsobom nesmú byť účtované kupujúcemu žiadne platby ani poplatky.

Článok VII.

Reklamácie a spôsob ich vybavenia, Reklamačný poriadok, Záruka na tovar

 

 1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, od predávajúceho prostredníctvom elektronického internetového obchodu predávajúceho.
 2. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru u predávajúceho kupujúcim. Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku predávajúceho. Reklamáciu tovaru je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu na niektorú z nasledovných adries: e-mailom na e-mailovú adresu: info@definelo.sk alebo poštou na korešpondenčnú adresu: Južná trieda 1595/74, 040 01 Košice – mestská časť Juh, Slovenská republika.
 3. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť k vybaveniu reklamácie na nasledovnú adresu: Južná trieda 1595/74, 040 01 Košice – mestská časť Juh, Slovenská republika.
 4. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu mechanicky nepoškodený, čistý, podľa možnosti v originálnom balení, vrátane manuálov, certifikátov, záručného listu a faktúry alebo iného dokladu o zaplatení kúpnej ceny.
 5. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu pri kúpe tovaru potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu tovaru uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa v znení jeho neskorších predpisov.
 6. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
 7. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo, ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 8. Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba priamo od výrobcu tovaru) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu v dôsledku vady, predávajúci poskytuje záruku 24 mesiacov, pričom záruka sa nevzťahuje na vady, pre ktoré bola zníženia cena; takéto vady musia byť uvedené v samotnej kúpnej zmluve.
 9. Po začatí reklamačného konania záručná doba neplynie až do dňa oznámenia výsledku reklamácie.
 10. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené s užívaním produktu v rozpore s jeho účelom využitia, mechanickým opotrebovaním alebo opotrebovaním z bežného užívania.
 11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa v znení jeho neskorších predpisov tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho na adresu: Južná trieda 1595/74, 040 01 Košice – mestská časť Juh, Slovenská republika a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh, resp. prejavy a rozsah vád tovaru.
 12. Reklamačné konanie tovaru sa začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
 • doručenie riadne vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
 • doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho na adresu určenú predávajúcemu v tomto Reklamačnom poriadku.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

 1. Predávajúci alebo ním určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby/vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa v znení jeho neskorších predpisov a poučiť kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ustanovení § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď po jej obdržaní za splnenia vyššie uvedených podmienok. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 2. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ustanovení § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo ním určená osoba povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ustanovenia § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa v znení jeho neskorších predpisov ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo ním určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom alebo doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.
 3. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby/vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania kúpnej zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 4. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
 • odovzdaním opraveného tovaru,
 • výmenou tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 1. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 • používaním tovaru v podmienkach, do ktorých tovar nie je určený,
 • zanedbaním starostlivosti o tovar.
 1. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.
 2. Kupujúci je oprávnený na e-mailovú adresu predávajúceho: info@definelo.sk zasielať aj svoje iné reklamácie, sťažnosti a podnety týkajúce sa predávajúceho alebo ním poskytovaných služieb alebo tovaru. Ustanovenia tohto Článku VII. sa na ich vybavenie použijú obdobne.
 3. V prípade, ak kupujúci tovar vymieňa z dôvodu, že si tovar zle objednal; kupujúci teda tovar nevymieňa z dôvodu vád tovaru a kupujúci ani od kúpnej zmluvy neodstúpil, tak v takomto prípade kupujúci hradí všetky náklady na výmenu tovaru a kupujúci nemá nárok na vrátenie poštovného.
 4. Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, soi.skalebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam takýchto subjektov je možné získať na stránke http://www.mhsr.sk); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Článok VIII.

Ochrana osobných údajov

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci (ďalej len „dotknutá osoba“) v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade ak predávajúci spracúva aj iné osobné údaje kupujúcich, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť podmienky kúpnej zmluvy s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru alebo registrácia v internetovom obchode predávajúceho Kupujúci vyhlasuje, že všetky ním uvedené osobné identifikačné údaje poskytol dobrovoľne a že tieto údaje sú pravdivé. Kupujúci vyhlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov.
 2. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov na základe súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas alebo nesúhlas so spracúvaním svojich osobných identifikačných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, pri svojej registrácii na stránke definelo.sk alebo iným vhodným spôsobom.
 3. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ustanovenia § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich v jeho informačnom systéme. Tieto osobné údaje predávajúci spracúva po dobu, po ktorú účel plnenia vyplývajúci zo zmluvného vzťahu a v prípade súhlasu pre marketingové účely, trvá. Kupujúci zároveň čestne vyhlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných identifikačných údajov ako aj s cezhraničným prenosom osobných údajov sprostredkovateľom do Českej republiky ako členského štátu Európskej únie a to za účelom evidencie uzavretých kúpnych zmlúv medzi predávajúcim a kupujúcim, faktúr a iných dokumentov, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru ako aj za účelom marketingu, pokiaľ poskytol na daný účel kupujúci súhlas. Predávajúci je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvane so súhlasom dotknutej osoby na vyššie uvedené účely v záujme zvýšenia kvality poskytovaného tovaru a služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané z informačného systému predávajúceho. Predávajúci nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. výrobcovi tovaru alebo dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
 4. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov osobné údaje kupujúceho bude získavať výlučne na účely uvedené v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ustanovenia § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov zabezpečí, aby sa osobné údaje kupujúceho spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. i) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
 5. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný, identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, účel spracúvania osobných údajov, zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov.
 6. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.
 7. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené. Ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 8. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa ustanovení týchto obchodných podmienok najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti kupujúceho o ich vybavenie a prešetrenie.
 9. Súhlas so spracúvaním osobných údajov – zákazníci.

Týmto ako kupujúci udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu podľa týchto obchodných podmienok spoločnosťou DEFINELO, s.r.o., so sídlom Južná trieda 1595/74, 040 01 Košice – mestská časť Juh, IČO: 51 451 077, IČ DPH: SK2120716543, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 43470/V. Ako kupujúci som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedené súhlasy som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou. Ako kupujúci prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov predávajúcim ako prevádzkovateľom ktoré sú zverejnené na jeho internetovej webovej stránke www.definelo.sk.

 1. Súhlas so spracúvaním osobných údajov – marketing.

Týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu emailová adresa spoločnosťou DEFINELO, s.r.o., so sídlom Južná trieda 1595/74, 040 01 Košice – mestská časť Juh, IČO: 51 451 077, IČ DPH: SK2120716543, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 43470/V na jej marketingové účely. Zároveň súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretím stranám. Prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov predávajúcim ako prevádzkovateľom.

Článok VIII.

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

 1. Predávajúci je oprávnený nezverejniť pri tovare recenzie, ktoré nesúvisia s predmetným tovarom, obsahujú nevhodné výrazy, sú podľa starostlivého uváženia predávajúceho nepravdivé, odkazujú na iné webové stránky alebo materiály alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodzujú dobré meno alebo povesť predávajúceho..
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že medzi sebou budú komunikovať najmä prostredníctvom e-mailových správ, alebo prostredníctvom poštových zásielok.
 3. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že ho predávajúci pred zaslaním objednávky oboznámil so všetkými informáciami podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 4. Internetovou stránkou predávajúceho sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie internetová stránka definelo.sk. Internetovým obchodom predávajúceho alebo elektronickým obchodom predávajúceho sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie internetový obchod predávajúceho na internetovej stránke www.definelo.sk.
 5. Spotrebiteľom sa na účely kúpnej zmluvy rozumie spotrebiteľ tak, ako je definovaný v zákone č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 6. Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. Kúpna zmluva je zmluvou uzatvorenou na dobu určitú, a to do splnenia všetkých povinností zmluvných strán z kúpnej zmluvy. Záväzky kupujúceho z kúpnej zmluvy trvajú počas platnosti kúpnej zmluvy, najdlhšie však do ich splnenia.
 7. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou tovaru od predávajúceho nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je výslovne písomne dohodnuté inak.
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach sa považuje za splnenú umiestnením nového znenia obchodných podmienok na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho definelo.sk.
 9. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nevybavenia objednávky, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
 10. Predávajúci si vyhradzuje právo započítať si svoje splatné pohľadávky voči kupujúcemu, pri vybavení novej objednávky v prípade, že kupujúci v minulosti nesplnil svoje záväzky voči predávajúcemu.
 11. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky, ktorých súčasťou je aj Reklamačný poriadok, prečítal v celom rozsahu, porozumel ich významu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 12. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

V Košiciach, dňa 01.04.2020

DEFINELO, s.r.o.

v.z

Mgr. Ľuboš Kolesár

konateľ